Fokreglement GRCN

fokreglement als pdf

 Fokreglement GRCN

Alvorens met een reu of een teef te mogen fokken binnen de GRCN moet de hond aan een aantal eisen voldoen. Voldoet de combinatie aan het pupbemiddelingsreglement kan een fokker voor een combinatie pupbemiddeling krijgen.

Fokeisen

Elke Golden Retrieverteef waarmee gefokt wordt of Golden Retrieverreu die ter dekking wordt aangeboden, dient:

1. te zijn onderzocht op afwijkingen aan het oog en rondom de oogbol met een officieel aanvaardbare uitslag van de hiervoor verantwoordelijke commissie van de W.K. Hirschfeld Stichting of een door de F.C.I. erkende instantie. Ten aanzien van deze uitslag dienen de in Nederland woonachtige honden in het bezit te zijn van een Nederlandse uitslag, afgegeven door de hiervoor verantwoordelijke commissie van de W.K. Hirschfeld Stichting. Aanvaardbaar betekent: voorlopig vrij van PRA, cataract en vrij van afwijkingen aan het oog en rondom de oogbol. Deze uitslag mag niet ouder zijn dan 1 jaar;

2. te zijn onderzocht op heupdysplasie met een officiele uitslag van de hiervoor verantwoordelijke commissie van de W.K. Hirschfeld Stichting of een door de F.C.I. erkende instantie, die wordt overgenomen door de Raad van Beheer. Ten aanzien van deze uitslag dienen de in Nederland woonachtige honden in het bezit te zijn van een Nederlandse uitslag, afgegeven door de hiervoor verantwoordelijke commissie van de W.K. Hirschfeld Stichting.

3. Een teef dient op het tijdstip van de dekking tenminste 20 maanden en ten hoogste 96 maanden oud te zijn. Tussen de laatste werpdatum van de teef en de eerstvolgende dekking moet een periode van 10 maanden zitten. Een teef mag niet meer dan 4 nesten krijgen gedurende haar leven. Slechts in buitengewone gevallen, bijvoorbeeld bewezen fokresultaten tezamen met een hoge vitaliteit van de teef, kan een 5e nest worden toegestaan, dit ter beoordeling aan de GRCN.

Eisen voor publikatie en plaatsing op de pupinformatielijst

Om in aanmerking te komen voor publikatie in het Golden Nieuws en plaatsing op de pupinformatielijst, dienen de fokreu en de fokteef bovendien aan de volgende eisen te voldoen.

1. de fokteef en dekreu dienen op een fokdag onder auspiciën van de GRCN te zijn beoordeeld.

2. de HD-uitslag van beide ouderdieren mag samen niet meer zijn dan 5 (vijf) punten bedragen. A = 1(een) punt, B = 2(twee) punten, C = 3(drie) punten.

3. a. minimaal 2 (twee) keer de kwalificatie "uitmuntend" behaald te hebben op een CAC(IB)-tentoonstelling of op een kampioensclubmatch van de GRCN. Tevens mag een van de gevraagde kwalificaties de beoordeling op de fokdag zijn, en/of b. een A-diploma (behaald op een door de ORWEJA georganiseerde jachthondenproef of op een diplomadag georganiseerd door de Jachtproevencommissie(s) van de GRCN en/of de

Nederlandse Labrador Vereniging (N.L.V.) en/of de Flatcoated Retriever Club (F.R.C.)) en/of c. de kwalificatie "uitmuntend", "zeer goed" of "goed", dan wel een certificaat van natuurlijke aanleg (C.Q.N.) te hebben behaald tijdens een nationale of internationale kampioenschapsveldwedstrijd, die werd gehouden onder auspicien van de F.C.I., van de Raad van Beheer of van een verwant lichaam en wel in de klasse waarin het Certificat d'Aptitude au Championat de Travail (C.A.C.T.) en/of het Certificat d'Aptitude au Championat International de Travail (C.A.C.I.T.) kan worden behaald, en/of d. in het bezit te zijn van twee B-diploma's (behaald op een door de ORWEJA georganiseerde jachthondenproef of op een diplomadag georganiseerd door de Jachtproevencommissie(s); van de GRCN en/of de N.L.V. en/of de F.R.C.), met daarnaast 2 (twee) of meer kwalificaties van "zeer goed" of hoger op een CAC(IB)-tentoonstelling of op een kampioensclubmatch van de GRCN. Een van de gevraagde kwalificaties mag de beoordeling op de fokdag zijn.

Bijzondere Bepalingen

1. Het is een fokker niet toegestaan bij de verkoop van pups door middel van de media gebruik te maken van de naam van de GRCN zonder toestemming van het bestuur van de GRCN.

2. Een fokker wordt geacht de nieuwe eigena(a)r(es) van een jonge Golden Retriever te wijzen op de wenselijkheid van het volgen van cursussen en trainingen en op het positieve effect hiervan.

3. Het bestuur van de GRCN heeft het recht fokkers of dekreueigenaren/eigenaressen uit te sluiten van plaatsing op de pupinformatielijst en publikatie in het Golden Nieuws.

Slotbepalingen

1. Daar waar dit fokregelement niet in voorziet, behoudt het bestuur van de GRCN zich het recht voor de noodzakelijke maatregelen te treffen dan wel te beslissen.

2. De GRCN en/of het bestuur van de GRCN is niet aansprakelijk voor de door haar leden gefokte honden.

3. De GRCN behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen aan fokkers en dekreueigenaren/-eigenaressen die bewust en/of stelselmatig het Fokreglement overtreden.

4. Dit regelement vervangt het reglement van 1 juli 1994.

5. Dit regelement kan worden aangehaald als "Fokreglement".

6. Dit regelement treedt in werking de op dag na goedkeuring van dit reglement door de Algemene Ledenvergadering van de GRCN(d.d. 30 mei 1999)